Beleid

Bestuur

Gemeenteraad en Raad van Maatschappelijk Welzijn

De gemeenteraad is het "parlement" van de gemeente: het vervult de wetgevende taken van de gemeente en is

Schepencollege en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen (waaronder de voorzitter van het

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Algemeen directeur

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de raden, het college en het vast bureau worden voorgelegd.

Financieel directeur

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole en het debiteurenbeheer.

Commissies

De gemeenteraad richt een aantal commissies op die de dossiers voor de raad mee voorbereiden.

Veiligheid

Politieraad

De politeraad wordt samengesteld door mandatarissen van de gemeenteraden van Berlaar en NIjlen.

Brandweerzone Rivierenland

Brandweerzone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten over 19 gemeenten, met in totaal zo’n 410 000 inwoners.

Inspraak

Adviesraden

Om de betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, heeft het gemeentebestuur enkele adviesraden opgericht.

Samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten.