Financieel directeur

De financieel directeur Chloé Goyvaerts staat in volle onafhankelijkheid in voor:

  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact;
  • het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Onder functionele leiding van de algemeen directeur is zij verantwoordelijk voor:

  • het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsmede voor de interne kredietaanpassingen;
  • het voeren van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening;
  • het verzorgen van financiële beleidsadvisering;
  • het thesauriebeheer.

Zij staat in voor de uitvoering van de betalingen van de uitgaven, na betalingsopdracht door de algemeen directeur en is diensthoofd van de financiële dienst.