Algemeen directeur

Anja Neels is de algemeen directeur van gemeente & OCMW Berlaar. Zij staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten en het OCMW. Zij staat aan het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeente- en OCMW-raad en aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeente- en OCMW-raad en van het college van burgemeester en schepenen en maakt hiervan het verslag op. Zij zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram
  • de personeelsformatie
  • de rechtspositieregeling van het personeel
  • de strategische nota van het meerjarenplan
  • de beleidsnota van het budget
  • de verklarende nota van een budgetwijziging

 

Besluiten van de algemeen directeur :