Meerjarenplan

Lokale besturen maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt opgelegd door de Vlaamse overheid en bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en te evalueren.

De meerjarenplanning speelt in de beleids- en beheercyclus een centrale rol. Ze geeft zicht op de politieke keuzes en schetst de verwachte financiële ontwikkelingen op lange termijn. Jaarlijks wordt de meerjarenplanning geactualiseerd. Dat is nodig door de gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe beleidskeuzes, gewijzigde timing in de uitvoering van investeringen en gewijzigde wetgeving.

De wetgeving verplicht de gemeente om een planning op te maken tot en met 2025, waarbij de inkomsten en de uitgaven op het einde van de legislatuur in evenwicht zijn.

Meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd in raad van 17 december 2019, besluit gepubliceerd op 18 december 2019 via raadpleegomgeving, onderstaande documenten gepubliceerd op 19 december 2019)

Meerjarenplan 2020 - 2025 

Aanpassingen meerjarenplan

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. Verder zal het bestuur het meerjarenplan ook aanpassen als er belangrijke inhoudelijke wijziginen zijn in het beleid en als er belangrijke bijsturingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen moeten gebeuren.

Eerste aanpassing meerjarenplan Tweede & derde aanpassing meerjarenplan Vierde aanpassing meerjarenplan Vijfde aanpassing meerjarenplan Zesde aanpassing meerjarenplan Zevende aanpassing meerjarenplan Achtste aanpassing meerjarenplan Negende aanpassing meerjarenplan