Raadscommissies

Vanaf heden kan er terug publiek toegelaten worden tot de raadscommissies.

De livestream zal niet langer getoond worden op youtube.

 

(Ter bestrijding van het coronavirus worden de raden momenteel digitaal gehouden en is publiek niet toegelaten. Om de openbaarheid van bestuur te garanderen voorziet het gemeentebestuur een livestream van de zitting.
--> Digitaal vergaderen van de gemeenteraad, de raadscommissies, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst (21 oktober 2020, GR 20 oktober 2020))

De commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm gegeven wordt aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Commissies - opnames - tijdens Covidperiode

Hier vind je de opname van de commissies. Je kan deze zowel live-bekijken als later herbekijken.

Verslagen

De gemeenteraadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), normaal gezien op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.

Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar.

Commissie mobiliteit en openbare werken

De commissie mobiliteit en openbare werken waakt over alle dossiers en het beleid aangaande mobiliteit en openbare werken binnen de gemeente.

Commissie klimaat en natuur

De commissie klimaat en natuur waakt over het beleid rond klimaat en natuur binnen de gemeente.

Commissie intergemeentelijke samenwerking

Een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Begrotingscommissie

De begrotingscommissie waakt over het budget, budgetwijziging en meerjarenplan.

Deontologische commissie

De deontologische commissie is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de deontologische code.