Klacht tegen beslissing

Wie kan een klacht indienen ?

Iedereen kan een klacht indienen.

 

Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen ?

Je kan een klacht indienen tegen de beslissingen van de organen van de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Let wel, de toezichthoudende overheid is niet altijd bevoegd om op te treden. Meer informatie hierover vind je terug op de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

 

Binnen welke termijn moet je een klacht indienen ?

Het is belangrijk dat je je klacht tijdig indient. Anders is je klacht onontvankelijk. Dat wil zeggen dat de toezichthoudende overheid je klacht niet in behandeling neemt omdat er geen toezichtmaatregel meer kan genomen worden.

Afhankelijk van de beslissing waartegen je klacht indient, moet je rekening houden met de volgende termijnen:

1. Binnen 30 dagen

Je moet binnen 30 dagen klacht indienen tegen de beslissingen van:​

 • de gemeenteraad;
 • de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • de algemene vergadering en de raad van bestuur van de welzijnsvereniging.

De 30 dagen gaan in vanaf de dag na de bekendmaking van de lijst van deze beslissingen op de website of andere webtoepassing van het betrokken bestuur.

Het gaat hier bijvoorbeeld over:​

 • besluiten tot verkoop, verhuur, verpachting, in opstal geven van een onroerend goed;
 • besluiten tot bepaling van de voorwaarden en de gunningwijze van een overheidsopdracht;
 • besluiten over kosten voor dwingende en onvoorziene omstandigheden;
 • ...

​Een aantal beslissingen moet integraal gepubliceerd worden op de webtoepassing van het betrokken bestuur. Tegen deze beslissingen moet je binnen 30 dagen klacht indienen vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit.

Het gaat hier bijvoorbeeld over:

 • een reglement van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester;
 • de rechtspositieregeling van de gemeente;
 • het beleidsrapport van de gemeente en het OCMW en van de autonome gemeentebedrijven;

Bekijk het volledige overzicht

2. Tot de goedkeuring van de jaarrekening

Tegen alle andere beslissingen dan vermeld onder (1) kan je klacht indienen en is een toezichtmaatregel mogelijk tot aan de goedkeuring van de jaarrekening waarop de beslissing betrekking heeft.

Het gaat hier bijvoorbeeld over de beslissingen van:

 • het college van burgemeester en schepenen (m.u.v. de reglementen);
 • de burgemeester (m.u.v. de reglementen);
 • het vast bureau; 
 • de voorzitter van het vast bureau;
 • de algemeen directeur;
 • ...

 

Hoe dien je klacht in ?

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier. Binnenkort kan dit ook via aangetekende e-mail op volgend e-mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

 

Wat doet de toezichthoudende overheid met je klacht ?

Als je je klacht tijdig indiende en de toezichthoudende overheid bevoegd is, vraagt de provinciegouverneur of de minister de beslissing en het standpunt van het lokaal bestuur op.

Het onderzoek van het dossier gebeurt verder van zodra het lokaal bestuur het besluit bezorgt.

Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen en het bestuur daarvan op de hoogte brengen.

Binnen de drie maanden ontvang je een definitief antwoord op je klacht.

 

Meer informatie: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer