Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het BCSD bestaat uit 7 leden, gekozen via getrapte verkiezingen (door de raad voor maatschappelijk welzijn) voor dezelfde termijn als de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

De voorzitter van het BCSD werd verkozen op de eerste raad voor maatschappelijk welzijn. Vermits de voorzitter geen deel uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, werd zij daaraan toegevoegd als een volwaardig lid, conform het Decreet Lokaal Bestuur.

In Berlaar bestaat de raad uit:

Voorzitter:
Nadine Boekaerts (NV-A), Schoolstraat 57, 2590 Berlaar

Besluit in verband met de vervanging van de voorzitter van het BCSD bij tijdelijke afwezigheid (gepubliceerd 27 mei 2019, RMW 21 mei 2019)

  • burgemeester Walter Horemans
  • schepen Jan Hendrickx

 

Het BCSD keurde op 5 februari 2019 het huishoudelijk reglement goed. (goedgekeurd op 5 februari 2019):

 

Het BCSD keurde op 3 december 2019 de deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn goed en namen bovendien een aanvullende deontologische code aan:

Leden:

Karolien Goris (CD&V)

0473 69 02 36

karolien.goris@berlaar.be

August Faes (NV-A)

0475 28 29 08

august.faes@berlaar.be

Luc Tilemans (CD&V)

0474 64 89 39

luc.tilemans@berlaar.be

Jozef Daems (kartel BHG)

03 482 38 26

jef.daems@berlaar.be

Adela Janssens (NV-A)

0473 23 24 35

adela.janssens@berlaar.be

Martina De Bie (Groen)

0476 54 29 50

martina.debie@berlaar.be

Het BCSD vergadert om de twee weken op dinsdagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar.

Het BCSD is bevoegd voor de individuele sociale dossiers zoals bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 113.