Autonoom Gemeentebedrijf

De Berlaarse gemeenteraad heeft in de zitting van 18 april 2023 de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf 'AG2B' goedgekeurd.

Een autonoom gemeentebedrijf is een dienst met rechtspersoonlijkheid opgericht door het gemeentebestuur en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle leden van de gemeenteraad zetelen in de raad van bestuur van dit autonoom gemeentebedrijf.

In Berlaar zal AG2B zich onder meer bezig houden met:

  • infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of voor culturele en socio-culturele activiteiten te exploiteren;
  • de lichamelijke opvoeding, de sport, de recreatiesport en het openluchtleven te bevorderen door het nemen of steunen van alle initiatieven en activiteiten in dat verband, het nastreven en tot stand brengen van alles wat de sportbeoefening kan bevorderen en verspreiden;
  • de organisatie van intramurale en extramurale vrijetijdsactiviteiten;
  • het beheren, exploiteren, optimaliseren, valoriseren, efficiënt inzetten en desgevallend vervreemden van het openbaar en privaat domein van de gemeente Berlaar en van het OCMW Berlaar, alsook van haar eigen patrimonium;
  • het verlenen van aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten.

Relevante documenten

- Besluit gemeenteraad 18 april 2023 (gepubliceerd op 19 april 2023)

- Statuten AG2B (gepubliceerd op 19 april 2023)

- Oprichtingsverslag (gepubliceerd op 19 april 2023)

Beheersovereenkomst lokaal bestuur - AG2B (gepubliceerd op 22 mei 2023)

Meerjarenplan

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. Verder zal het bestuur het meerjarenplan ook aanpassen als er belangrijke inhoudelijke wijziginen zijn in het beleid en als er belangrijke bijsturingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen moeten gebeuren.

Eerste aanpassing meerjarenplan Tweede aanpassing meerjarenplan