Commissies

De commissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm gegeven wordt aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

De commissies zijn samengesteld uit raadsleden. In elke commissie zetelen 3 raadsleden van CD&V, 2 raadsleden van N-VA, 2 raadsleden van kartel BHG, 1 raadslid van Groen en 1 raadslid van Vlaams Belang.

Begrotingscommissie

De begrotingscommissie waakt over het budget, budgetwijziging en meerjarenplan.

Deontologische commissie

De deontologische commissie is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de deontologische code.

Commissie mobiliteit en openbare werken

De commissie mobiliteit en openbare werken waakt over alle dossiers en het beleid aangaande mobiliteit en openbare werken binnen de gemeente.

Commissie klimaat en natuur

De commissie klimaat en natuur waakt over het beleid rond klimaat en natuur binnen de gemeente.

Commissie intergemeentelijke samenwerking

Een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.