Subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE)

Kleine landschapselementen bewijzen dat de natuur niet altijd groot en omvangrijk moet zijn om mooi te zijn. Deze waardevolle stukjes natuur kunnen bestaan uit hagen, houtkanten, bomenrijen of hoogstammige boomgaarden, maar ook voor alleenstaande bomen.

Zowel voor de aanleg als voor het onderhoud van kleine landschapselementen kan je bij het gemeentebestuur een subsidie aanvragen.

Het gemeentebestuur kan volgende subsidies toekennen:

Voor een haag, heg of houtkant: 40% van de aankoopprijs

* Minimale aanplantingslengte: 30 meter
* Plantafstanden: 0,3 - 0,5 meter in hagen, 1 meter in heggen en houtkanten
* Minimumformaat plantgoed: 60/80 cm

Voor een bomenrij: 40% van de aankoopprijs

Bewortelde hoogstammigen

* Minimale beplanting van 10 bomen
* Plantafstanden: 7 - 10 meter
* Stamomtrek: minstens 8 cm

Niet-bewortelde poten (knotbomen)

* Minimale beplanting van 5 bomen
* Plantafstanden: 5 - 7 meter
* Stamomtrek: minstens 25 cm

Voor hoogstammige vruchtbomen: 40% van de aankoopprijs

* Minimale beplanting van 10 bomen
* Plantafstanden: 12 meter (kers), 10 meter (appel), 8 meter (peer) of 7 meter (pruim en kriek)

Voor een gecombineerde aanleg van een haag of heg met een bomenrij: zie overeenkomstige bepalingen en bedragen

Voor het knotten van knotbomen:

- Per boom waarvan de takdikte van enkele takken mintens 20 cm in dwarsdoorsnede bedraagt: 15 euro

- Per boom in alle andere gevallen: 7,5 euro

- Deze vergoeding kan slechts driejaarlijks toegekend worden voor eenzelfde boom.

Er wordt een maximale subsidie van 250 euro per dienstjaar vastgelegd.

Voorwaarden

- De kleine landschapselementen bevinden zich in de landelijke ruimte (dit zijn de zones die op het gewestplan aangeduid werden als agrarisch gebied) van de gemeente Berlaar.

- Het gaat om lijnvormige beplanting zoals hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen die bestaan uit streekeigen boom- of struiksoorten en die als zelfstandig element in het landschap voorkomen OF om hoogstammige vruchtboomgaarden.

- Beplantingen of heraanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

- Een overzicht van de streekeigen soorten kan je vinden in het gemeentelijk subsidiereglement (zie onderaan).

Wetgeving of reglement

Meer info

Voor meer informatie over de volledige voorwaarden, eventuele recente wijzigingen aan de subsidie of de subsidieaanvraag kan je terecht bij de dienst Vergunningen (Markt 1 – 03 410 19 00 – vergunningen@berlaar.be).

Stap 1:

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit, met de nodige bijlagen, voordat je start met de werken aan het gemeentebestuur.

Stap 2:

Bij de aanplantingsaanvraag zal de milieuraad advies geven over het plantenbestand dat aangeplant mag worden. De adviesraad streeft daarbij naar een plantenpopulatie die een bepaalde landschapseenheid verrijkt en voor voldoende plantenvariatie zorgt.

Stap 3:

Na een gunstige evaluatie van de uitgevoerde werken door het gemeentebestuur en nadat je (een kopie van) de aankoopfactuur aan het gemeentebestuur hebt bezorgd, kan de subsidie binnen een redelijke termijn uitbetaald worden.

Zie ook