Informatie uit het bevolkingsregister opvragen

Het bevolkingsregister bevat de belangrijkste informatie over de inwoners van Berlaar. Sommige gegevens worden automatisch aangepast aan de hand van de akten van de burgerlijke stand zoals een geboorte of een huwelijk. Andere wijzigingen, zoals adreswijzigingen en wijzigingen van beroep, moeten door de betrokkene zelf gemeld worden.

Je kan steeds informatie uit je eigen dossier opvragen. Informatie uit het bevolkingsregister opvragen (door derden) is strikt gelimiteerd door de wet en is alleen toegestaan in de gevallen voorgeschreven door de wet.

Alle aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden bij de dienst Burgerzaken. Telefonisch wordt er geen informatie verstrekt.

 

Personenlijsten

Personenlijsten uit de registers aan derden bezorgen, is verboden. Dat verbod is niet van toepassing op de openbare overheden of instellingen die hiervoor door de wet gemachtigd zijn.

Je kan een schriftelijk verzoek richten, met vermelding van het beoogde doel, aan het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 2590 Berlaar of via burgerzaken@berlaar.be). Als je de toelating krijgt om een personenlijst te gebruiken, mag je deze gegevens alleen gebruiken voor het vermelde doel en mag je ze niet aan derden bezorgen.

 

Statistische gegevens

Het college van burgemeester en schepenen kan toestemming geven aan derden om statistische gegevens uit de registers te bekijken. Identificatie van de in de registers ingeschreven personen moet dan wel onmogelijk zijn.

Je kan een schriftelijk verzoek richten, met vermelding van het beoogde doel, aan het college van burgemeester en schepenen (Markt 1, 2590 Berlaar of via burgerzaken@berlaar.be ). ls je de toelating krijgt om deze statistische gegevens te gebruiken, mag je deze gegevens alleen gebruiken voor het vermelde doel en mag je ze niet aan derden bezorgen.

 

Raadpleging van de registers

Je hebt steeds recht op toegang en verbetering van je eigen dossier.

 

Attesten uit het bevolkingsregister

Er worden standaard een aantal attesten uit het bevolkingsregister aangeboden zoals attest van woonst, attest van inschrijving, samenstelling van gezin, ...

 

Zie ook

Verantwoordelijke dienst