Berlaar 2030

De gemeenteraad van Berlaar keurde op 20 april 2019 het Klimaatactieplan Berlaar 2030 goed. Het lokaal bestuur wil samen met haar burgers en bedrijven de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% gereduceerd hebben ten opzichte van 2012. Voor de eigen diensten van het lokaal bestuur wordt de doelstelling zelfs opgetrokken naar 50% reductie. Bovendien moeten de infrastructuur, mensen en natuur beter bestand zijn tegen de effecten van de klimaatverandering. Het plan kadert in het Burgemeestersconvenant 2030, een initiatief voor steden en gemeenten die vrijwillig willen bijdragen aan het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen.

Acties rond zeven speerpunten

Klimaat is een allesomvattend thema: zowel de manier waarop we wonen; leven en werken, ons verplaatsen, ruimte gebruiken, energie opwekken als wat we consumeren heeft een impact op de uitstoot van broeikasgassen, die de klimaatverandering veroorzaken. Rond al deze thema’s zijn dan ook acties opgenomen in het klimaatactieplan, dat tot stand kwam met ondersteuning van streekintercommunale IGEMO en provincie Antwerpen.

De acties zelf variëren van klein tot groot, van beleidsmatig tot zeer praktisch. Zo zijn het opstellen van een ruimtelijke visie en een hemelwaterplan essentiële instrumenten om een geslaagd klimaatbeleid te voeren. Maar het actieplan bevat ook concrete, op het terrein zichtbare ingrepen zoals het verbeteren van de fietsinfrastructuur en -faciliteiten, het begeleiden van burgers bij renovatiewerken aan hun woning, het planten van een boom per Berlaarnaar of het creëren van meer openbaar groen als parken en speelplekjes.

Brede consultatie

Het lokaal bestuur is niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen van dit plan. Er werd een lokale stuurgroep Berlaar 2030 opgericht waarin vertegenwoordigers van 5 verschillende doelgroepen in de gemeente hun klimaatvoorstellen hebben geformuleerd. Naast het lokaal bestuur kwamen actoren uit verenigingen, bedrijven, academische instellingen en NGO’s gedurende anderhalf jaar regelmatig samen om acties te bedenken die het bestaande klimaatbeleid verbeteren of aanvullen. Streekintercommunale IGEMO begeleidde dit participatieproces en wist daarvoor Europese middelen vanuit het PentaHelix-project (Horizon 2020-programma) naar onze gemeente te halen.

Steden en gemeenten nemen het voortouw

Berlaar ondertekende in april 2019 het Burgemeestersconvenant 2030. De goedkeuring van dit klimaatactieplan is een eerste engagement dat daaruit voortvloeit. Het mag natuurlijk geen plan worden dat in de kast belandt. Het lokaal bestuur wil daarom samen met de betrokken actoren uit de stuurgroep, maar bij uitbreiding met alle burgers en bedrijven in de gemeente, aan de slag gaan met concrete klimaatacties. Binnenkort lanceert het bestuur een gemeentelijke klimaatpagina waarop iedereen zal worden uitgenodigd deel te nemen aan die acties

 

Meer weten?

Berlaar 2030

Zie ook