Kandidaat-vluchtelingen

Een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is, kan in ons land bescherming genieten en recht op verblijf in België verkrijgen.

Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een Verzoek tot internationale bescherming ( asielaanvraag ) indienen. De kandidaat-vluchteling of verzoeker tot internationale bescherming is degene die een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend en een voorlopig verblijf op het grondgebied heeft zolang er geen definitieve beslissing werd genomen over zijn verzoek. De persoon zal dan de lprocedure voor het verzoek tot internatione bescherming ( asielprocedure ) doorlopen.

In België is een erkende vluchteling diegene die het vluchtelingenstatuut heeft verkregen en die op grond daarvan een permanent verblijfsrecht in België heeft.

Contact:

03 410 19 00 socialedienst@berlaar.be

 

Verantwoordelijke dienst