Meldingen en klachten

Het gemeentebestuur biedt de inwoners graag een heldere en klantvriendelijke dienstverlening aan. We besteden daarbij graag ook aandacht aan de mening van onze burgers. Heb je een suggestie of ben je over iets ontevreden? Laat het ons dan weten.

Wil je iets melden?

Met een melding wil je een bepaalde situatie aankaarten. Het gemeentebestuur zal deze melding vervolgens aandachtig bekijken en een geschikte oplossing voorzien. Opgelet: een melding is geen klacht! Met een melding signaleer je een probleem aan het gemeentebestuur, zoals zwerfvuil op het openbaar domein of een noodzakelijke herstelling aan een voetpad.

Een melding kan je steeds aan het loket, via het e-loket, telefonisch of via mail (info@berlaar.be) doorgeven. De bevoegde dienst zal je melding vervolgens behandelen.

Naar het e-loket

Klachten

Klachten gaan een stapje verder dan meldingen, suggesties, vragen om informatie of bezwaren. Je dient een klacht in wanneer je duidelijk ontevreden bent over de aangeboden dienstverlening. Zo kan een handeling of prestatie bijvoorbeeld foutief, te laat of niet uitgevoerd zijn. Een klacht gaat dus steeds over de concrete handelswijze van het gemeentebestuur in een specifieke situatie. Je kan een klacht indienen via het e-loket.

Voorwaarden

Om behandeld te worden, moet je klacht aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Een klacht kan alleen schriftelijk, via het klachtenformulier, worden ingediend. Mondelinge en anoniemen klachten kunnen niet behandeld worden.

- Klachten die voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure of waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is, vallen buiten het toepassingsgebied van onze klachtenbehandeling.

- Klachten die al eerder ingediend werden en ongegrond werden bevonden zijn niet ontvankelijk. Tenzij er nieuwe elementen in verband met de klacht werden aangebracht.

- Een klacht moet steeds voldoen aan de kenbaarheidsvereiste. Dat betekent dat de klager het probleem eerst dient te signaleren aan de betrokken dienst of medewerker, zodat het probleem eventueel spontaan gecorrigeerd kan worden.

Procedure

- De klachtencoördinator zal je klacht registreren en een ontvankelijkheidsonderzoek starten. Je ontvangt binnen de tien werkdagen een bericht of de klacht ontvankelijk is of niet.

- Als de klacht ontvankelijk is, zal de klachtenbehandelaar een inhoudelijk onderzoek opstarten. Bij een gegronde klacht zoeken we naar een oplossing of een compromis.

- Binnen een termijn van 30 werkdagen ontvang je een bericht met de conclusies van het onderzoek.

Klachtenreglement

Reglement (30 september 2015, GR 15 september 2015)

Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Alle Vlaamse lokale besturen moeten sinds 11 december 2022 een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.

Meldpunt klokkenluiden

 

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15
Alles weergeven