Een evenement aanvragen

Door corona lag het sociale leven in onze maatschappij een hele tijd stil. De dagelijkse werking van verenigingen en organisatoren viel (gedeeltelijk) weg, activiteiten en evenementen werden geannuleerd.

Op 1 september werd er een nieuwe stap in het Zomerplan gezet. Het wordt daardoor weer mogelijk om bepaalde zaken te organiseren, al moeten we zeker nog waakzaam blijven.

De zes gouden regels

Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

  1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het ministerieel besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet in principe een mondmasker dragen;
  5. het is sterk aanbevolen dat iedereen zijn nauwe contacten beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker.
  6. het aantal personen dat deelneemt aan welbepaalde activiteiten moet beperkt blijven (volgens de bepalingen in het ministerieel besluit).

Evenementen

Onderstaand schema maakt duidelijk waar je allemaal rekening moet mee houden als je in Berlaar de komende maanden iets wil organiseren. Dat betekent:

  • geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
  • evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.

 

Wat moet je zeker bezorgen?

Om in Berlaar iets te kunnen organiseren, moet je al zeker het volgende bezorgen:

- een ingevuld aanvraagformulier, ten laatste 10 weken voor je evenement

Als er eten en drinken geserveerd wordt, moet je automatisch ook het horecaprotocol volgen. Wees je er verder van bewust dat in bepaalde sectoren nog andere protocollen gelden, een overzicht kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/.

Je vult deze documenten in en bezorgt ze via evenementen@berlaar.be. Wens je bijkomende informatie? Dan kan je contact opnemen via 03 410 19 00.

Dien tijdig je aanvraag in!

Een goede voorbereiding vraagt tijd, je moet daarom rekening houden met volgende termijnen:

- Je dient je aanvraag voor een evenement ten laatste tien weken voor je evenement in. Aanvragen moeten elke week tegen donderdag binnen zijn.

- Deze plannen worden vervolgens voorgelegd aan alle betrokken instanties (lokaal bestuur, veiligheidsdiensten, ...). Als alles in orde is, ontvang je één week voor je evenement van ons de definitieve collegebeslissing en dus de volwaardige toelating.

Het is aan te raden om onze dienst Evenementen tijdig op de hoogte te brengen van (de plannen voor) je evenement. Op die manier kom je niet voor onvoorziene problemen te staan en kan je beter inschatten wat er allemaal nog moet gebeuren voor je evenement kan plaatsvinden.