Vreemdelingen

Verblijf van meer dan drie maanden

EU-onderdanen die in België een activiteit als werknemer of zelfstandige wensen uit te oefenen, EU-onderdanen die gepensi

Verblijf van ten hoogste drie maanden

Inwoners van een andere lidstaat van de Europese Unie moeten zich aanbieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar ze

Inburgering

Nieuwkomers zijn vaak niet verplicht om een inburgeringsprogramma te volgen, maar hebben er soms wel recht op (bijvoorbee

Kandidaat-vluchtelingen

Een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veilig

Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

In de opstartfase van het verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag), wordt het verzoek geregistreerd door de

Illegalen

De persoon met een illegaal verblijf is diegene die in België verblijft zonder over geldige documenten te beschikken.