Projectverenigingen

Projectverenigingen zijn een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur. Ook hier is er geen beheersoverdracht: de statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners. De projectvereniging is opnieuw bedoeld voor kleinschalige projecten, maar kan wel optreden als afzonderlijke rechtspersoon, met alle implicaties er aan verbonden (bv. de mogelijkheid eigen personeel te hebben).

 • oprichting voor periode van 6 jaar, opeenvolgende verlenging van maximum 6 jaar mogelijk
 • mag niet opgericht worden in een verkiezingsjaar
 • vervroegde uittreding mogelijk als andere gemeenten instemmen + schadevergoeding (als er schade zou zijn voor andere besturen)
 • Bestuur:
  • raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn (bestuurder (uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen) + bestuurder met raadgevende stem (raadslid van oppositie)
  • na verkiezingen nieuwe aanstellen in januari want treden aan per 1/02
  • taak bestuur:
   • nemen van beslissingen die hun expliciet door de deelnemers zijn opgedragen, is in elk geval bevoegd voor het personeelsbeleid
   • stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelnemers die hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten

 

Gemeente Berlaar is deelnemer in onderstaande projectverenigingen:

Projectvereniging Berg en Nete

Deze vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud (zonder eigendomsverwerving), beheer onderzoek en ontsluiting va

Projectvereniging Kempens Karakter

Berlaar maakt deel uit van de projectvereniging (intergemeentelijke samenwerking) Kempens Karakter.