Info raadszittingen

De gemeenteraad is het "parlement" van de gemeente: het vervult de wetgevende taken van de gemeente en is bevoegd voor taken van gemeentelijk belang, uitgezonderd de taken die bij wet zijn toegewezen aan de burgemeester en schepenen.

De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks gekozen door de gemeenteraadskiezers. De gemeenteraad kiest zijn voorzitter onder de gemeenteraadsleden van Belgische nationaliteit op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.

De gemeenteraad vergadert normaal gezien elke derde dinsdag van de maand, behalve in de zomervakantie. Deze raadszittingen zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden agendapunten die op het einde behandeld worden.

De zittingen van zowel de gemeenteraad als van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1), op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur. 

Tijdens de maanden juli en augustus komt de raad niet bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis, Markt 1, 2590 Berlaar

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeenteraad live beluisteren

De  praktische werking van de raden wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Zie ook

Verantwoordelijke dienst