SAVE-charter

Het lokaal bestuur van Berlaar heeft op 24 september 2020 het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. Berlaar is daarmee de 118de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. De vereniging voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Berlaar geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

In een landelijke gemeente zoals Berlaar besteden we veel aandacht aan fietsers en voetgangers. Samen met de lokale politie zetten we al in op sensibilisering en handhaving. Door dit charter te ondertekenen willen we duidelijk maken dat we inspanningen zullen blijven leveren om de verkeersveiligheid te blijven verbeteren.

In Berlaar kadert de ondertekening van het SAVE-charter in de deelname aan het project Verkeersveilige Gemeente. In dit begeleidingstraject werkt de gemeente aan de vijf pijlers van verkeersveiligheid: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie en monitoring. De ondersteunende partners bij de opmaak van dat actieplan zijn de provincie AntwerpenOVKde Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Federale Diensten van de Gouverneur (FDG). Voor de effectieve uitvoering van het actieplan krijgt de gemeente ondersteuning van de provincie Antwerpen, OVK en FDG.

De komende maanden en jaren maakt het bestuur onder meer werk van veilige, gescheiden fietspaden langs Hemelshoek en N10, heraanleg van de schoolomgeving in de Pastorijstraat en het verder uitwerken van de trage wegen in de gemeente.

Het charter:

Wij verklaren dat onze stad/gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze stad/gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

1.       De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

 • Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
 • Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
 • Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.

2.       De implementatie van het STOP-principe.

 • Bij alle infrastructuurwerken.
 • Bij elke mobiliteitsbeslissing.
 • In het beleid van de gemeente.

3.       De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

 • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
 • Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
 • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.

4.       Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

 • Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
 • Permanent communiceren over het waarom van deze acties.
 • De strijd aangaan met weekendongevallen.

5.       De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.

 • Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
 • De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.
 • Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.

6.       Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

 • Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
 • Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
 • Een actief communicatiebeleid voeren.

7.       De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 • Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
 • Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
 • De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.