Wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoning. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk, zoals bijvoorbeeld het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen, ...

 

Wie?

Beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning en ze moeten bekwaam zijn om te contracteren (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn). Het ligt voor de hand dat zij ook op hetzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Het speelt geen rol of zij al dan niet van hetzelfde geslacht zijn en of zij al dan niet familie van elkaar zijn.

 

Hoe aangeven?

De verklaring van wettelijke samenwoning kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Je moet samen met je partner de verklaring afleggen bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats. Gelieve beide identiteitskaarten mee te brengen. Je hebt ook de mogelijkheid om vóór de verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte (vergelijkbaar met het huwelijkscontract) te laten opstellen door de notaris. Deze notariële akte is niet verplicht.

 

Beëindiging wettelijk samenwonen

De beëindiging van wettelijke samenwoning kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Je kan je wettelijke samenwoning zelf beëindigen. In sommige gevallen gebeurt dit automatisch.

Zo eindigt de wettelijke samenwoning:

- bij huwelijk (van één van de partijen)

- bij overlijden (van één van beiden)

- na een vonnis van de rechtbank

- in onderlinge overeenstemming (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de woonplaats van één van beiden

- door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden

In dit laatste geval stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen acht dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoning beëindigd heeft.

Opgelet: een adreswijziging heeft geen beëindiging van de wettelijke samenwoning tot gevolg.

Attest van wettelijke samenwoning

Een attest van wettelijke samenwoning kan je aanvragen via het webloket.

Online aanvragen

Verantwoordelijke dienst