Voorlopig rijbewijs categorie B

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Om een voorlopig rijbewijs categorie B (personenwagen) aan te vragen, moet je slagen voor het theorie-examen.

Voor categorie B zijn er twee soorten voorlopige rijbewijzen:

 

* Voorlopig rijbewijs 18 maanden

- stage zonder begeleider

- verplicht 20 uur praktijklessen bij een erkende rijschool

- minimumleeftijd 18 jaar

- 18 maanden geldig

* Voorlopig rijbewijs 36 maanden

- stage met begeleiders (er worden maximum twee begeleiders op het rijbewijs vermeld)

- geen praktijklessen verplicht

- minimumleeftijd 17 jaar

- 36 maanden geldig

 

Voorwaarden begeleiders

Er kunnen maximum twee begeleiders op het voorlopig rijbewijs vermeld worden, maar één is voldoende. De begeleider moet daarbij aan volgende voorwaarden voldoen:

- minstens acht jaar houder van een (Belgisch of Europees) rijbewijs categorie B

- de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen

- niet als begeleider op een ander voorlopig rijbewijs vermeld geweest zijn binnen het jaar voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs

 

De gegevens van de begeleiders moeten ingevuld zijn op het formulier Aanvraag van een voorlopig rijbewijs en de begeleiders moeten de aanvraag ondertekenen. 

 

Geldigheid en omwisseling

Je kan tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs slechts eenmaal omwisselen naar het ander model, op voorwaarde dat je minder dan drie jaar geleden slaagde voor het theorie-examen. Als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verstreken is, kan je de rijopleiding alleen verderzetten door minimum zes uur praktijkles te volgen en het praktisch examen af te leggen met de rijschool. Een nieuw voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden kan je pas verkrijgen drie jaar na de vervaldatum van het vorige. Tijdens deze wachttijd is het éénmaal mogelijk om een voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen na het volgen van zes uur praktijklessen.

 

Examens

Je kan aan het praktijkexamen deelnemen na een minimumstage van negen maanden en op de minimumleeftijd van 18 jaar. Je moet dan wel minder dan drie jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen. Als je theorie-examen ouder dan drie jaar is, moet je het opnieuw afleggen voor je kan deelnemen aan het praktisch examen.

 

Hoe aanvragen?

Als je slaagt voor een theoretisch examen kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen bij de dienst Burgerzaken. De aanvraag van een voorlopig rijbewijs duurt ongeveer vijf werkdagen.

 

Kosten

Een voorlopig rijbewijs kost 26 euro. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag van het rijbewijs.

 

Wat moet je meebrengen?

Bij je aanvraag:

- een aanvraagformulier met vermelding van een geslaagd theoretisch examen voor categorie B of een reeds eerder bekomen voorlopig rijbewijs categorie B

- Bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs model 18: een bekwaamheidsattest van een erkende rijschool waaruit blijkt dat je 20 uur praktijklessen hebt gevolgd

- een recente pasfoto indien de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bij afhaling:

- een rijbewijs moet persoonlijk afgehaald worden of met een volmacht van de betrokkene.
Download het volmachtformulier

- Als je al een voorlopig rijbewijs categorie B hebt, moet je dit afgeven bij de afhaling van het nieuwe voorlopige rijbewijs

 

Meer info

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs moet je dit aangeven bij de politie. Je krijgt dan een attest van verlies of diefstal waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen bij je gemeente. Dat attest is geen vervanging van het rijbewijs, je mag er dus niet mee rijden!

In Berlaar kan je terecht bij de politiezone Berlaar-Nijlen.

 

Meer informatie over rijbewijzen kan je vinden op:

- de website van FOD Mobiliteit en Vervoer

- brochure GOCA categorie B

 

Verantwoordelijke dienst