Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Wie een gehandicapt kind thuis verzorgt, heeft extra kosten. Daarom wil het OCMW van Berlaar gezinnen ondersteunen in de opvoeding van een kind met een handicap.

De sociaal-pedagogische toelage is een financiële ondersteuning wanneer een gezinslid thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een ernstige handicap op zich neemt. Dit is de persoon die de wettelijke kinderbijslag uitbetaald krijgt.

 

Toelage

Het bedrag van de toelage wordt bepaald op:

  • 250 euro voor kinderen met een handicap die permanent thuis verzorgd worden;
  • 250 euro voor kinderen met een handicap die schoolgaand zijn, en/of naar een dagopvang gaan, en/of opgenomen zijn in een instelling.

Gezinnen die al van deze toelage genieten, dienen wijzigingen in de situatie van de betrokken kinderen mee te delen aan het OCMW.

Deze toelage wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag om de toelage te krijgen, moet uiterlijk op 30 oktober 2023 bij de sociale dienst ingediend worden. Dat gebeurt op het daartoe bestemde formulier, dat kan je hieronder vinden. De aanvragen worden jaarlijks herzien.

Aanvraagformulier toelage 

Voorwaarden

Om een toelage te ontvangen moet voldaan zijn aan drie voorwaarden:

  1. De leeftijd van het kind mag, voor het jaar waarvoor de toelage gevraagd wordt, hoogstens 18 jaar zijn.
  2. Het kind behaalt minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen, of het kind heeft een handicap van minstens 66%.
  3. Het kind moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlaar ingeschreven zijn op 1 januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij een gedeeld verblijf wordt er gekeken naar het officiële adres, bijvoorbeeld in het geval van co-ouderschap.

Meer info

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

 

Zie ook

Verantwoordelijke dienst