Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap

Wie een gehandicapt kind thuis verzorgt, heeft extra kosten. Daarom wil het OCMW van Berlaar gezinnen ondersteunen in de opvoeding van een kind met een handicap.

De sociaal-pedagogische toelage is een financiële ondersteuning wanneer een gezinslid thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een ernstige handicap op zich neemt. Dit is de persoon die de wettelijke kinderbijslag uitbetaald krijgt.

 

Toelage

De toelage bedraagt:

- 60 euro/jaar voor een kind dat geen school kan bezoeken
- 50 euro/jaar voor een kind dat internaat volgt
- 30 euro/jaar voor een kind dat dagschool volgt

Als de toestand van het kind gedurende de referentieperiode (van 1 september van het vorige jaar tot 30 juni van het lopende jaar) wijzigt, wordt de toelage verhoudingsgewijs berekend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de wijziging.

Volgende wijzigingen zijn mogelijk:
- overlijden van het kind met een handicap
- officiële vaststelling van de handicap
- uitspraak van verlengde minderjarigheid
- de kinderbijslag wordt aan een andere persoon uitbetaald
- wijziging betreffende de verzorging
- tewerkstelling

 

Hoe aanvragen?

Een aanvraag om de toelage te krijgen, moet uiterlijk op 31 oktober 2018 bij de sociale dienst ingediend worden. Dat gebeurt op de daartoe bestemde formulieren, te verkrijgen bij het OCMW. De aanvragen worden jaarlijks herzien.

 

Voorwaarden

Het kind met een ernstige handicap:
- is maximum 21 jaar (dus tot en met de leeftijd van 20 jaar – uitgezonderd verlengde minderjarigheid)
- geeft recht op verhoogde kinderbijslag omwille van de handicap
- is ingeschreven in het bevolkingsregister van Berlaar op hetzelfde adres als de aanvrager

Een arts van de FOD Sociale Zekerheid evalueert de handicap of aandoening van het kind aan de hand van drie pijlers:
- de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
- de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
- de gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

De arts kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht op een toeslag als het minstens vier punten behaalt in pijler 1 of minstens zes punten in de drie pijlers samen.

Sinds 1 mei 2009 vallen alle aanvragen onder dit evaluatiesysteem met punten.

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

 

 

Verantwoordelijke dienst