Adoptie

In België bestaan er twee vormen van adoptie: de volle adoptie en de gewone adoptie.

De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen dezelfde rechten en plichten alsof het kind geboren was uit de adoptant(en). De band met de oorspronkelijke familie wordt opgeheven. De volle adoptie kan niet herroepen worden en moet plaatsvinden voor de 18de verjaardag van de geadopteerde.

Bij de gewone adoptie ontstaan er rechten en plichten tussen het kind en de adoptant(en), maar er blijft ook een band bestaan tussen de geadopteerde en zijn oorspronkelijke familie. De gewone adoptie kan ook na de 18de verjaardag van de geadopteerde plaatsvinden en kan in uitzonderlijke gevallen herroepen worden.

 

Wie kan adopteren?

- één enkele persoon

- twee echtgenoten

- twee samenwonenden (die een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd hebben)

De adoptant of de adoptanten moeten de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

 

Hoe?

Het verzoekschrift tot adoptie moet opgesteld worden door de adoptant(en) of door een advocaat en moet gericht worden aan de jeugdrechtbank als de persoon die je wenst te adopteren jonger dan 18 jaar is of aan de rechtbank van eerste aanleg als de te adopteren persoon ouder dan 18 jaar is.

Na uitspraak van het beschikkend gedeelte van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn zendt de griffier van de rechtbank het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en). Daar wordt het overgeschreven in de registers en kan er nadien een uittreksel van de adoptieakte aangevraagd worden.

Meer info over adoptie kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be 
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Akte van adoptie

Een akte van adoptie kan je online aanvragen via het webloket.

Online aanvragen

Meer info

Meer informatie over de adoptieprocedure kan je vinden op:

- de website van de FOD Justitie

 

Verantwoordelijke dienst