Pesticidengebruik

Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor het gebruik van pesticiden. Gemeenten, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven of sportclubs mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen vanaf dan hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen.
 
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van (drink)waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen immers gevaar.
 
Nieuwe regels
De nieuwe regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Particuliere tuinen vallen evenwel niet onder deze nieuwe regelgeving.

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, voetpaden, perrons, parken, andere terreinen van de gemeente, …
  • op alle terreinen in eigendom van de gemeente (ook als deze verhuurd worden aan derden)
  • op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied
  • in een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers
  • op bermen

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Deze afwijkingen moeten aangevraagd worden bij de VMM.
 
Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimum-gebruik*:

  • op verhardingen groter dan 200 m² zoals de parking bij de supermarkt
  • op alle terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of kwetsbare groepen zoals pretparken, speeltuinen, private recreatiedomeinen, …

*Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken en dus niet zomaar mag sproeien.
 
Alle details over de nieuwe wetgeving vind je op www.vmm.be/zonderisgezonder.

 

Zie ook