Berlaar start met de opmaak van een basishemelwaterplan

Door de klimaatverandering worden we geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon, met meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer. Buien met korte en intense neerslag worden afgewisseld door langere en drogere periodes. Om de situatie in kaart te brengen en een visie uit te werken, maakt de gemeente werk van een hemelwaterplan.

Berlaar werkt samen met onder meer drinkwatermaatschappij Pidpa aan een basishemelwater- en droogteplan. Met dat plan wordt een studie gemaakt van de lokale situatie, met onder andere de kritische punten waar wateroverlast verwacht kan worden. Er zullen concrete actiepunten opgesteld worden om enerzijds wateroverlast in de toekomst te vermijden en anderzijds het overschot aan water op een duurzame manier in te zetten door bijvoorbeeld opslag, vertraagd afvoeren of infiltratie. Het plan vormt een leidraad voor ons toekomstig waterbeleid bij het ontwerpen van rioleringswerken, wegenis- en onthardingsprojecten. Daarnaast geeft het een belangrijke insteek voor andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening.

Voor ons eigen patrimonium streven we nu al maximaal naar een hergebruik van opgevangen hemelwater. Zo werden er recent nog regenwaterputten voorzien ter hoogte van de technische dienst. Verder kiezen we maximaal voor het openmaken van grachten voor infiltratie en zetten we in op het beperken van verharding.

Het hemelwaterplan vormt de basis voor een langetermijnvisie. Alle aanwezige waterlopen, grachten en eventuele interacties met het rioolstelsel worden in kaart gebracht om het verdere beheer van de grachten hierop af te stemmen.

Meer weten?

Dienst Publieke Ruimte – 03 410 19 00 of publiekeruimte@berlaar.be

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 22/02/2021