Disclaimer GBS

1. Algemeen

Het gemeentebestuur van Berlaar biedt deze website (www.berlaar.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Door gebruik te maken van deze website verbindt de bezoeker er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

2. Aansprakelijkheid

De gemeente Berlaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen als deze zouden voorkomen op de website en wijst alla aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

De teksten op deze website bezitten geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2590 Berlaar.

Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Mocht de weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van derglijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Deze opmerkingen kan je bezorgen via communicatie@berlaar.be.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Berlaar controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Berlaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Berlaar verwijst. Het gemeentebestuur van Berlaar behoudt zich het recht links naar externe bronnen of websites zonder enige verwittiging te verwijderen en links naar externe informatie te weigeren, zeker wanneer deze niet betrouwbaar, correct, actueel of in strijd met de regelgeving zijn. 

Problemen met links mogen steeds gemeld worden via communicatie@berlaar.be.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

Het gemeentebestuur van Berlaar verzamelt geen persoonsgegevens via de website tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het gemeentebestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Als het gemeentebestuur persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dat om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jezelf te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daarvoor neem je contact op via communicatie@berlaar.be.

Welke rechten heb je als gebruiker/bezoeker?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de weg van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door de gemeente verwerkt worden.

Zo heb je het recht om aan het gemeentebestuur te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerken. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen redelijke termijn reageren. Vervolgens kan je de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen een redelijke termijn reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.

Het gemeentebestuur zal steeds alle redelijke inspanningen leveren om eventuele verzoeken in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat het gemeentebestuur van Berlaar de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

5. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te verdelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Berlaar. Het gemeentebestuur van Berlaar en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in het bijzonder het gebruik van het gemeentelogo/wapenschild - is uitdrukkelijk verboden. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen via communicatie@berlaar.be.

De gebruikers verbindt zich er onder andere toe:

- de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
- geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt
- de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
- de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur van Berlaar behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden

6. Beveiliging

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

7. Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

- Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

- Functionele cookies

De functionele cookieszijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een bevraging, zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde bevraging voorleggen.

- Cookies voor performantie

We gebruiken cookies voor performantie om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld dat ons het aantal unieke bezoekers helpt te tellen en een cookie dat bijhoudt welke pagina's populair zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, onder andere gegevens rond internetverkeer en gegevens over browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

VIa je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website kan je de juiste werkwijze vinden: www.aboutcookies.org.

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.