Nieuws - meest recent

De gemeente Berlaar is rond onroerend erfgoed een intergemeentelijke samenwerking aangegaan met de gemeenten Nijlen en Heist-op-den-Berg: de intergemeentelijke erfgoeddienst – of kortweg IOED – Berg en Nete.

In 2019 en 2020 zal Berg en Nete zich toeleggen op de waardering van de inventaris bouwkundig erfgoed. Op deze inventaris staan alle beschermde monumenten (herkenbaar aan een blauw-wit of geel-wit schildje op de gevel) en de zogenaamde inventarispanden.

De Vlaamse overheid maakte onlangs bekend dat er een subsidie komt voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Zo kan regenwater in de grond sijpelen in plaats van in de riolering terecht te komen, waardoor de kans op wateroverlast vermindert.

Op woensdag 27 juni organiseerde het gemeentebestuur een infoavond over de ruimtelijke visie voor onze gemeente. Marc Martens, van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, lichtte er de eerste krijtlijnen van het visiedocument toe. Er daagden 55 geïnteresseerde burgers op, die nadien ook vragen mochten stellen.

Aan de grondslag van deze beginselverklaring rond ruimtelijke ordening liggen drie pijlers:

- De identiteit van een dorp
- De ruimtelijke ordening
- De woonkwaliteit

Wist je dat één vierkante meter onverharde grond per jaar maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? En dat planten en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid?

Hoe blazen we locaties met leegstaande gebouwen nieuw leven in, hoe gaan we om met grote bouwprojecten en hoe kunnen we daarbij de identiteit van onze gemeente zoveel mogelijk bewaken? Om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maakt het gemeentebestuur werk van een duidelijke ruimtelijke visie voor Berlaar.

Op woensdag 27 juni geven we daarover een stand van zaken. We betrokken een aantal externe experten bij de opmaak van een visiedocument en lichten onze eerste krijtlijnen toe.

Merel en Alek beslisten recent om Merels mama, die zorgbehoevend is, bij hen thuis te laten intrekken. Met twee inwonende kinderen van elf en acht, zal het gezin binnenkort dus uitbreiden. De situatie van Merel en Alek valt onder de noemer ‘zorgwonen’. Om hun nieuwe gezinssituatie te organiseren, trok het koppel met hun vragen richting de Woonwinkel.

Kangoeroewoning of zorgwoning?

Wist je dat veel (voor)tuinverhardingen onvergund zijn aangelegd? Meer groen heeft nochtans heel wat voordelen. De gemeenten aangesloten bij de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel, waaronder Berlaar, informeren burgers en bedrijven aan de hand van het logo ‘Jouw Omgeving’ over de vigerende regelgeving. Jouw Omgeving formuleert drie tips om je op weg te helpen.

Wat groen kan doen

Samen met straten en pleinen bepalen je voorgevel en voortuin mee het karakter van je gemeente. Een groene voortuin zorgt voor een aangenaam en levendig straatbeeld. Meer en meer zien we echter dat voortuinen helemaal worden verhard. Maar let op: voor de aanleg van een verharde voortuin moet je een vergunning aanvragen!

Verharde, zelfs waterdoorlatende, constructies in de (voor)tuin zijn in principe niet toegelaten zonder vergunning. Er is een vrijstellingsregeling, waardoor je in bepaalde gevallen geen vergunning nodig hebt, maar die is beperkt:

Om het ruimen van grachten niet onmogelijk te maken, geldt er in onze gemeente een reglement op het beheer van grachten en waterlopen. Eventuele overtredingen kunnen bestraft worden met een boete.

Wat mag niet?

- Het is verboden om waterkanten van grachten of waterlopen te bedekken met steen, hout of andere materialen (beschoeiing). Je mag deze grachten ook niet inbuizen of bedekken met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen bemoeilijken of verhinderen.

Het gemeentebestuur brengt ter kennis aan de bevolking dat de screeningsnota in verband met het al dan niet opmaken van een plan-MER aangaande de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde bedrijven - fase 2' en de beslissing d.d. augustus 2016 daaromtrent geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be en bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis (Markt 2).