Subsidie voor hemelwateropvang en -recuperatie

Wateroverlast is in Vlaanderen een jaarlijks weerkerend probleem. Grote oppervlakken verharde grond liggen vaak mee aan de basis van dat probleem. Verharde grond is namelijk ondoordringbaar voor hemelwater en het water dat er op terecht komt, wordt snel afgevoerd naar de waterlopen. Die kunnen de steeds groeiende toevoer aan water niet meer verwerken, wat voor overstromingen en waterellende zorgt.

Om de opvang en recuperatie van hemelwater te stimuleren, voorziet het gemeentebestuur een subsidie:

- Voor bestaande woningen en nieuwe of herbouwde woningen waarbij een hemelwaterput niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorziet het gemeentebestuur een eenmalige premie van 550 euro.

- Voor de aanleg van een infiltratievoorziening, wanneer deze niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, voorziet het gemeentebestuur een eenmalige premie van 2 euro/m².

 

Wijzigingen vanaf 2009:

- de verhouding tussen de putinhoud en het dakoppervlakte is overgenomen van het Vlaamse Gewest
- in de gemeentelijke subsidie is de subsidie van het Vlaamse Gewest inbegrepen

Voorwaarden

- De woning ligt op het grondgebied van Berlaar.

- De installatie moet ten minste tien jaar aanwezig zijn en mag tijdens deze periode niet verwijderd worden. Anders wordt de subsidie teruggevorderd. Mislukte aanplantingen of werken moeten hersteld worden. Gebeurt dat niet, dan zal ook in dat geval de subsidie teruggevorderd worden.

- De hemelwaterinstallatie en/of installatievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 en is in overeenstemming met de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen én de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

- Een overzicht van specifieke toekenningsvoorwaarden kan je vinden in het gemeentelijke reglement (zie onderaan).

 

Meer info

Voor meer informatie over de volledige voorwaarden, eventuele recente wijzigingen aan de subsidie of de subsidieaanvraag kan je terecht bij de dienst Vergunningen (Markt 1 – 03 410 19 00 – vergunningen@berlaar.be).

Stap 1:

Dien een ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder), ondertekend door eigenaar en aanvrager, in voor de start van de werken en voeg daarbij:

- Een tekening (op schaal) van een bovenaanzicht met aanduiding van de woning, de rijweg en de ligging van de installatie en de afvoerweg.

- Eventueel een offerte en een kopie van de effectieve facturen

Aanvraagformulier

Stap 2:

De aanvrager ontvangt schriftelijk een antwoord over de status van zijn subsidieaanvraag.

Stap 3:

Wanneer de installatie geplaatst werd, voert het gemeentebestuur een controle ter plaatse uit.

Stap 4:

Als de installatie en de subsidieaanvraag werden goedgekeurd, kan je de facturen toevoegen aan het aanvraagdossier. De subsidie zal daarna, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, binnen een redelijke termijn uitbetaald worden.

 

Gemeentelijk reglement hemelwater

Zie ook