Mantelzorgpremie

Het OCMW Berlaar kent een toelage Mantelzorg toe aan inwoners van Berlaar die mantelzorg verlenen aan een inwonende zorgbehoevende.
Als je een inwonende hulpbehoevende persoon helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven kan je hiervoor, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op een premie van het OCMW.

De hulpbehoevende persoon heeft een verminderd zelfzorgvermogen waardoor hij/zij hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging en/of bij het uitvoeren van elementaire huishoudelijke taken.

Toelage

De mantelzorgpremie voor de verzorging van één persoon bedraagt 35 euro per maand. Voor de verzorging van twee personen bedraagt deze premie 60 euro per maand.
Het recht op een toelage zal ingaan vanaf de eerste van de maand volgend op de aanvraag. Bij overlijden zal de toelage voor de maand van het overlijden nog uitbetaald worden.

Opgelet: als je onterecht de toelage gekregen hebt, zal deze teruggevorderd worden vanaf de datum van uitbetaling, vermeerderd met de geldende gerechtelijke intresten en administratieve onkosten.


Hoe aanvragen?

De aanvraag voor mantelzorgpremie wordt gedaan bij de sociale dienst van het OCMW met een aanvraagformulier.

Een aanvraag is volledig als:

 • het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend is
 • een medisch attest, zoals eerder vermeld, bij de aanvraag aanwezig is
 • een attest van gezinssamenstelling toegevoegd is

De sociale dienst onderzoekt het dossier en zal dit voorleggen aan de Raad van het OCMW. Zij zal een beslissing nemen en meedelen aan de betrokkene.

Voorwaarden

De mantelzorger moet:

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Berlaar
 • kosteloos zorgen voor één of meerdere inwonende personen

De zorgbehoevende persoon moet:

 • minstens 70 jaar zijn
 • ingeschreven zijn op hetzelfde adres als de mantelzorger gedurende een onafgebroken periode van drie maanden voor de aanvraag (volgens het bevolkingsregister)
 • thuis verblijven en niet in een instelling of bejaardentehuis tenzij voor een kort verblijf van maximum drie maanden

De graad van zorgbehoevendheid moet blijken uit één van volgende medisch attesten:

 • een score 35 op de BEL – profielschaal volgens een attest van een dienst Gezinszorg
 • een bewijs van toekenning van de zorgverzekering
 • minimum 12 punten toegekend op de medisch – sociale schaal bij attest van de FOD Sociale Zekerheid bij de aanvraag THAB
 • minimum 35 punten verkregen op de belfoto opgemaakt door de eigen sociale dienst als de zorgbehoevende (nog) geen ander medisch attest heeft.

De mantelzorger is verplicht elke wijziging (bv. langdurige opname van de zorgbehoevende van meer dan drie maanden) van bovenstaande voorwaarden onmiddellijk aan de bevoegde maatschappelijk werker mee te delen. De toelage voor de maand volgend op de wijziging wordt dan aangepast of ingetrokken.

De mantelzorger kan niet in de hoedanigheid van zorgbehoevende recht geven op de mantelzorgpremie

 

Meer info

Contact:

03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

Verantwoordelijke dienst

Zomerstraat 22
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven