Mantelzorgpremie: nieuw reglement

Wat?

De mantelzorgpremie van het OCMW is een financiële toelage voor personen die zorgen voor een inwonende hulpbehoevende.
De mantelzorgpremie voor de verzorging van één persoon bedraagt 35 euro per maand. Voor de verzorging van twee personen bedraagt deze premie 70 euro per maand.

Voor wie?

Er dient aan verschillende voorwaarden te worden voldaan:

  • De hulpbehoevende dient minstens 65 jaar oud te zijn.
  • De hulpbehoevende en de mantelzorger moeten officieel op hetzelfde adres wonen.
  • De hulpbehoevendheid dient gestaafd te worden aan de hand van een attest van de Vlaamse zorgverzekering of een algemeen medisch attest van de FOD Sociale Zekerheid met minimum 12 punten.

De mantelzorger is verplicht elke wijziging (zoals een langdurige opname van de zorgbehoevende in een rust – en verzorgingstehuis) onmiddellijk aan de bevoegde maatschappelijk werker mee te delen. De toelage voor de maand volgend op de wijziging kan dan aangepast of ingetrokken worden. Bij overlijden zal de toelage voor de maand van het overlijden nog uitbetaald worden.

Hoe aanvragen?

De aanvraag mantelzorgpremie gebeurt bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker onderzoekt het dossier en zal dit voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zij zal een beslissing nemen en deze meedelen aan de betrokkene.

Meer info?

OCMW Berlaar
Markt 1, 2590 Berlaar

Tel: 03 410 19 00
E-mail: socialedienst@berlaar.be

Op afspraak tijdens volgende openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Reglementering?

Reglement mantelzorgpremie (gepubliceerd op 21 december 2022, RMW 20 december 2022)

 

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

 

Zie ook

Gepubliceerd op 25/03/2019