Klimaatactieplan

De gemeente Berlaar engageerde zich via het burgemeestersconvenant ten opzichte van de Europese Unie om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te doen dalen tegen 2020. Als eerste stap werd een klimaatactieplan opgesteld met acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente te verminderen. Op 17 november keurde de gemeenteraad dit klimaatactieplan goed.

Het klimaatactieplan is een gemeenschappelijk actieplan dat opgesteld werd samen met zeven gemeenten uit de regio. Een nulmeting heeft de broeikasgasuitstoot in kaart gebracht en toont aan dat particuliere woningen, particulier vervoer en bedrijven de grootste bronnen van uitstoot zijn. Na overleg met de gemeentelijke diensten, mandatarissen, een inspraakmoment voor inwoners en diverse gemeentelijke adviesraden werd een actieplan opgesteld. Het resultaat is een breed gedragen klimaatactieplan met maatregelen en acties om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het klimaatactieplan werd na de goedkeuring ook bezorgd aan de Europese Unie.

Samenwerking!

Het realiseren van de klimaatdoelstellingen kan het gemeentebestuur niet alleen. Daarom is participatie erg belangrijk. Bedrijven, inwoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur moeten elkaar vinden om kennis en ideeën uit te wisselen die ons zullen leiden naar nieuwe inzichten en betere resultaten. Door samen te werken, kunnen we veel meer bereiken. Hiervoor werd een goede start genomen tijdens een regionaal klimaatplatform. Dit platform bracht diverse stakeholders uit onze regio bijeen brengen om ideeën uit te wisselen en geeft ruimte om nieuwe initiatieven en samenwerkingen vorm te geven. Tijdens het regionaal platform brainstormden vertegenwoordigers van bedrijven, middenveldorganisaties, overheidsinstanties, scholen, ziekenhuizen,… over mogelijke klimaatacties. Hierbij bleek dat er veel bereidheid is bij de verschillende aanwezigen om mee de schouders te zetten onder het klimaatproject.

Het klimaatactieplan

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven