Belastingreglementen

Een gemeentebelasting is een heffing die door de gemeente wordt opgelegd aan natuurlijke personen of rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te dekken.

De belastingen kunnen onderverdeeld worden in aanvullende en eigen gemeentebelastingen. De aanvullende gemeentebelastingen worden geheven op een hoofdbelasting van een andere overheid.

Deze belastingsreglementen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 en gepubliceerd via de raadpleegomgeving op 18 december 2019 :