afdelingshoofd Ruimte Av

Het lokaal bestuur Berlaar gaat over tot de aanwerving van een

voltijds statutair afdelingshoofd Ruimte niv Av (M/V)

 AANWERVINGSVEREISTEN

 • ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 •  Indien je niet beschikt over bovenvermeld diploma, komt je ook in aanmerking mits volgende voorwaarden:
  • Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig
  • Je kan 3 jaar relevante beroepservaring bewijzen. Je zal ook nog een functiegerichte competentietest, alsook een niveau- of capaciteitstest dienen af te leggen, waarop je een gunstig resultaat moet behalen.

 FUNCTIE-INHOUD

 • leidinggeven aan de afdeling Ruimte
  • verantwoordelijke voor de werkvelden openbare werken, milieu, patrimonium, lokale economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, technische dienst
 • opmaak voorstel beleidsplanning en budget voor de afdeling Ruimte
 • de volledige functiebeschrijving vind je hier:  ruimte_afdelingshoofd_a.pdf

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 3.107,98 euro excl. haard- of standplaatstoelage
 • relevante anciënniteit kan overgenomen worden
 • maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (24 cent) en hospitalisatieverzekering
 • er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd

 AANWERVINGSPROCEDURE

 • er wordt eerst een schriftelijke proef afgenomen
 • de geslaagden van de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondelinge proef
 • de (eerste drie) geslaagden van de mondelinge proef dienen nog een assessment af te leggen
 • de kandidaten die niet beschikken over een master diploma dienen ook nog een niveau- of capaciteitstest af te leggen

 SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN

 • t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
 • bij voorkeur via e-mail: personeel@berlaar.be
 • te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), kopie van je diploma en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • ten laatste op 31 augustus 2019. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

 HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?